The Association of Directors of Polish Zoological Gardens and Aquariums

EN President Michał TargowskiThe Association of Directors of Polish Zoological Gardens and Aquariums was established in 2000 and has been a continuator of an informal Board of Directors of Zoological Gardens established in 1981. The main Polish zoological gardens, which set out the directions for the breeding development, exhibition and wild animal protection, are the members of this Association.
Our main tasks:
- using the potential of zoological gardens and coordinating the implementation of the most important tasks such as: protection of endangered animals by means of ex-situ breeding, educating in wildlife and biodiversity conservation, research network, keeping animals in conditions as close to their natural environment as possible and providing visitors with good conditions for recreation,
- initiating close cooperation between zoological gardens in protection, maintenance and reproduction of animals as well as their participation in international programmes of species protection,
- calling into being task groups which take part in forming legal acts and making professional reports and opinions of zoological gardens for the strategy and wildlife conservation programmes prepared by the state and local governments, and also by scientific institutions,
- caring for zoological garden workers’ raising qualifications and reciprocal exchange of information,
- having a common data base for zoological gardens,
- publishing and distributing materials dealing with zoological gardens, organising symposia and meetings on zoological gardens issues and wildlife conservation in a broad sense.
Members of the Board of Directors of Polish Zoological Gardens and Aquaria also inspect these zoological gardens which are taking steps to become EAZA members, act as advisors and experts in a broadly defined issues of zoological gardens. One of our most significant goals is popularization of the idea of functioning of zoological gardens and also their most important tasks. Polish zoological gardens enjoy still greater and greater popularity, and every year they are visited by 4 million people. This is a wide group of people who, in a zoological garden, can have a possibility to acquaint themselves with activities aiming at the protection of endangered animals, with various campaigns dealing with biodiversity and habitats of wild species protection as well as to spend time actively and to observe animals. Therefore, it is not possible not to appreciate the role of zoological gardens in environmental education and popularization of activities for wildlife conservation.
PL Stowarzyszenie Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów powstało w 2000 roku i jest kontynuatorem nieformalnego Zarządu Ogrodów Zoologicznych utworzonego w 1981 roku. Główne polskie ogrody zoologiczne, które wyznaczają kierunki rozwoju hodowli, wystawy i ochrona dzikich zwierząt, są członkami tego Stowarzyszenia.
Nasze główne zadania:
- wykorzystanie potencjału ogrodów zoologicznych i koordynacja realizacji najważniejszych zadań, takich jak: ochrona zagrożonych zwierząt poprzez hodowlę ex-situ, kształcenie w ochronie przyrody i różnorodności biologicznej, sieć badawcza, utrzymywanie zwierząt w warunkach zbliżonych do ich naturalnych środowisko jak to tylko możliwe i zapewniające odwiedzającym dobre warunki do rekreacji,
- inicjowanie ścisłej współpracy między ogrodami zoologicznymi w zakresie ochrony, konserwacji i reprodukcji zwierząt, a także ich udziału w międzynarodowych programach ochrony gatunków,
- powołanie grup zadaniowych, które biorą udział w tworzeniu aktów prawnych oraz sporządzanie profesjonalnych raportów i opinii ogrodów zoologicznych dla strategii i programów ochrony przyrody przygotowywanych przez państwo i samorządy lokalne, a także przez instytucje naukowe,
- dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników ogrodu zoologicznego i wzajemną wymianę informacji,
- posiadanie wspólnej bazy danych dla ogrodów zoologicznych,
- publikowanie i rozpowszechnianie materiałów dotyczących ogrodów zoologicznych, organizowanie sympozjów i spotkań dotyczących zagadnień ogrodów zoologicznych i szeroko pojętej ochrony przyrody.

Członkowie zarządów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwarium również kontrolują ogrody zoologiczne, które podejmują kroki, aby stać się członkami EAZA, działają jako doradcy i eksperci w szeroko pojętych zagadnieniach ogrodów zoologicznych. Jednym z naszych najważniejszych celów jest popularyzacja idei funkcjonowania ogrodów zoologicznych, a także ich najważniejszych zadań. Polskie ogrody zoologiczne cieszą się coraz większą popularnością, a każdego roku odwiedza je 4 miliony osób. Ta duża grupa osób, które odwiedzają ogrody zoologiczne mają możliwość zapoznania się z działaniami mającymi na celu ochronę zagrożonych zwierząt, z kampaniami dotyczącymi różnorodności biologicznej i siedlisk ochrony dzikiego gatunku oraz mogą aktywnie spędzać czas i obserwować zwierzęta. Dlatego nie można nie docenić roli ogrodów zoologicznych w edukacji środowiskowej i popularyzacji działań na rzecz ochrony przyrody.